MN
KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN
MN

Giáo Trình Giới Thiệu Về Kinh Doanh – Chương 6 – Phần 6.7: Kỹ năng quản lý

6.7 Managerial Skills

Những kỹ năng quản lý nào là cần thiết để thành công trong quản lý?

Để thành công trong việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát, các nhà quản lý phải sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau. Kỹ năng là khả năng làm một việc gì đó một cách thành thạo. Kỹ năng quản lý được chia thành ba loại cơ bản: kỹ thuật, quan hệ con người và kỹ năng khái niệm. Mức độ sử dụng từng loại kỹ năng phụ thuộc vào cấp độ vị trí của người quản lý như trong Hình 6.8. Ngoài ra, trong một thị trường ngày càng toàn cầu hóa, các nhà quản lý phải phát triển một bộ kỹ năng đặc biệt để giải quyết các vấn đề quản lý toàn cầu.

Phụ lục 6.8 Tầm quan trọng của Kỹ năng Quản lý ở các Cấp độ Quản lý Khác nhau (Ghi công: Copyright Rice University, OpenStax, theo giấy phép CC BY 4.0.)

Kĩ năng công nghệ (Technical Skills)

Các lĩnh vực kiến thức và chuyên môn chuyên biệt cũng như khả năng áp dụng kiến thức đó tạo nên kỹ năng kỹ thuật của người quản lý. Chuẩn bị báo cáo tài chính, lập trình máy tính, thiết kế tòa nhà văn phòng và phân tích nghiên cứu thị trường đều là những ví dụ về kỹ năng kỹ thuật. Những loại kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản lý giám sát vì họ làm việc chặt chẽ với những nhân viên đang sản xuất hàng hóa và/hoặc dịch vụ của công ty.

Kỹ năng quan hệ con người (Human Relations Skills)

Kỹ năng quan hệ con người là kỹ năng giao tiếp mà các nhà quản lý sử dụng để hoàn thành mục tiêu thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực. Bộ kỹ năng này bao gồm khả năng hiểu hành vi của con người, giao tiếp hiệu quả với người khác và thúc đẩy các cá nhân hoàn thành mục tiêu của họ. Đưa ra phản hồi tích cực cho nhân viên, nhạy cảm với nhu cầu cá nhân của họ và thể hiện sự sẵn sàng trao quyền cho cấp dưới đều là những ví dụ về kỹ năng quan hệ con người tốt. Việc xác định và đề bạt các nhà quản lý có kỹ năng quan hệ con người là rất quan trọng đối với các công ty. Một người quản lý có ít hoặc không có kỹ năng giao tiếp con người có thể sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán và khiến nhân viên xa lánh.

Kỹ năng khái niệm (Conceptual Skills)

Kỹ năng khái niệm bao gồm khả năng nhìn nhận tổ chức một cách tổng thể, hiểu các bộ phận khác nhau phụ thuộc lẫn nhau như thế nào và đánh giá cách tổ chức liên quan đến môi trường bên ngoài. Những kỹ năng này cho phép các nhà quản lý đánh giá các tình huống và phát triển các phương án hành động thay thế. Kỹ năng khái niệm tốt đặc biệt cần thiết đối với các nhà quản lý ở cấp cao nhất của kim tự tháp quản lý, nơi diễn ra việc hoạch định chiến lược.

Nguồn:

https://openstax.org/books/introduction-business/pages/6-7-managerial-skills

Bản quyền:

OpenStax, Rice University

Dịch và biên tập Tiếng Việt:

Nguyễn Tuấn Minh